www.fun8802.com-FUN88官网最新备用网址 - 文学类专业网站力求原创·干净·绿色

www.fun8802.com-FUN88官网最新备用网址

当前位置: www.fun8802.com > 娱乐 > \u519b\u4e8b662f4e002a56fdbb66700950b2297684251ff0c5f62f6fdb

\u519b\u4e8b662f4e002a56fdbb66700950b2297684251ff0c5f62f6fdb

时间:2019-07-02来源:未知 作者:admin点击:
\u519b\u4e8b\u662f\u4e00\u4e2a\u56fd\u5bb6\u6700\u950b\u5229\u7684\u5251\uff0c\u4e5f\u662f\u56fd\u5bb6\u6700\u575a\u786c\u7684\u76fe\u3002\u519b\u4e8b\u7684\u5730\u4f4d\u662f\u4e00\u822c\u529b\u91cf\u90fd\u65e0\u6cd5\u53d6\u4ee3\u7684\u300

 \u519b\u4e8b\u662f\u4e00\u4e2a\u56fd\u5bb6\u6700\u950b\u5229\u7684\u5251\uff0c\u4e5f\u662f\u56fd\u5bb6\u6700\u575a\u786c\u7684\u76fe\u3002\u519b\u4e8b\u7684\u5730\u4f4d\u662f\u4e00\u822c\u529b\u91cf\u90fd\u65e0\u6cd5\u53d6\u4ee3\u7684\u3002\u770b\u8fc7\u8fd9\u4e48\u591a\u519b\u4e8b\u5927\u4e8b\uff0c\u5927\u5bb6\u5bf9\u4e8e\u519b\u4e8b\u6709\u6ca1\u6709\u4ec0\u4e48\u60f3\u6cd5\u5462\uff1f\u5c0f\u7f16\u89c9\u5f97\u5440\uff0c\u519b\u4e8b\u867d\u7136\u4e0e\u6211\u4eec\u770b\u4f3c\u76f8\u8ddd\u5f88\u8fdc\uff0c\u4f3c\u4e4e\u4e0e\u6211\u4eec\u5e76\u6ca1\u6709\u4ec0\u4e48\u5173\u7cfb\uff0c\u4f46\u662f\u5b9e\u9645\u4e0a\u5728\u751f\u6d3b\u4e2d\u5904\u5904\u90fd\u6709\u519b\u4e8b\uff0c\u6240\u4ee5\u5927\u5bb6\u8981\u591a\u591a\u652f\u6301\u519b\u4e8b\u624d\u662f\u5440\uff01).attr(t).hide();return a.each(e,function(e,t){a().hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return window[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 要求超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:汇集纰谬}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录形态}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)>

 现正在很众人关于军事的立场是非常微妙的,由于你要说他们增援军事他们又会说军事是对安乐的要挟,是暴力标记,然而倘若你要说他们不增援,他们又会辩驳你说倘若没有军事,邦度是担心全的,没有军事的邦度不单是弗成能确保本人不受外敌欺负,还会受到邦内担心乐要素影响,社会也会陷入芜乱。军事正在本来是独立的个人,后出处于与政事相接洽,其影响力延续扩张,正在某种水平上来说,由于军事成为了政事的延续以是军事气力才得以周密阐述。军事气力正在很长的一段时候里给人的觉得即是暴力,其后好阻挡易改良了民众的成睹,然而又由于进入了安乐年代,而遭到某些人的排斥。军事从性质上来说,实在该当是安乐的庇护,而不是某些人所念的那样是打仗的代外,军事不单成为了邦度对外最强的庇护,况且仍是对邦内担心乐气力的最大滞碍气力。军事不管是正在哪里,其气力都是绝对的。此日,就让咱们一道来看一看军事史上驰名的军事大事以及军事名士吧!

 \u8d54\u4ed8\u4e2d\u65b9\u7684\u8fdd\u7ea6\u91d1\u5e76\u4e0d\u662f\u4e00\u4e2a\u5c0f\u6570\u76ee\uff0c\u66f4\u4f55\u51b5\u767d\u7eb8\u9ed1\u5b57\u4e5f\u4e0d\u662f\u80fd\u8d56\u6389\u7684\uff0c\u6240\u4ee5\u73b0\u5728\u9a6c\u6765\u897f\u4e9a\u5c31\u8ddf\u4e2d\u65b9\u6253\u8d77\u4e86\u592a\u6781\uff0c\u6001\u5ea6\u5e76\u4e0d\u50cf\u4e4b\u524d\u90a3\u4e48\u5f3a\u786c\u7684\u7ee7\u7eed\u53d6\u6d88\u4e24\u56fd\u5408\u4f5c\u9879\u76ee\uff0c\u4f46\u662f\u53c8\u6ca1\u6709\u7ee7\u7eed\u7684\u8868\u793a\uff0c\u770b\u4e0a\u53bb\u4e8b\u60c5\u5c31\u50cf\u8fd9\u6837\u50f5\u4f4f\u4e86\uff0c\u5b9e\u9645\u4e0a\u6211\u4eec\u5fc3\u91cc\u6e05\u695a\uff0c\u5bf9\u65b9\u4e00\u526f\u201c\u4e0d\u6015\u5f00\u6c34\u70eb\u201d\u7684\u67b6\u52bf\u5c31\u662f\u56e0\u4e3a\u6ca1\u6709\u94b1\u4e86\u3002

 0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length>

 马来西亚行为亚洲一个势力一半的邦度,固然没有和局限邦度一律向西方投靠,然而和中方之间的联系也是时好时坏,特别是民众都晓得的,自从他邦现正在92岁的高龄总理上位之后,对之前中马两邦之前的互助就很是看不上眼,此外也是他们内部马哈迪和前任总理之间确实是存正在少许过节,以是中正大在那里的高铁项目一律成为政事上的亡故品被从来打压和的放弃,对此咱们固然也诟谇常的愤激,然而面临对方的决意也是没有任何措施,只好依据之后的顺序向马来西亚索然违约的抵偿,然而马来西亚彰着是没有商量到这件事。

 据海外媒体21号报道,美邦高盛企业正在马来西亚的丑闻事宜还正在愈演愈烈,关于此事现正在前者也是认可本人存正在的纰谬作为,以是马来西亚现正在仍然是狮子大启齿向对方呈现:抵偿75亿事件私了。而且马哈迪还以为这笔钱是对方通情达理的支拨,固然事件现正在看上去阵势已定,但到对方真正的赔付尚有一段时候,以是马来西亚乃至私自找到对方,生气可能前期先赔点钱给他用一下,几乎是闹出了邦际乐话。

 0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length0;){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])&&f.length>

 \u636e\u56fd\u5916\u5a92\u4f5321\u53f7\u62a5\u9053\uff0c\u7f8e\u56fd\u9ad8\u76db\u4f01\u4e1a\u5728\u9a6c\u6765\u897f\u4e9a\u7684\u4e11\u95fb\u4e8b\u4ef6\u8fd8\u5728\u6108\u6f14\u6108\u70c8\uff0c\u5bf9\u4e8e\u6b64\u4e8b\u73b0\u5728\u524d\u8005\u4e5f\u662f\u627f\u8ba4\u81ea\u5df1\u5b58\u5728\u7684\u9519\u8bef\u884c\u4e3a\uff0c\u6240\u4ee5\u9a6c\u6765\u897f\u4e9a\u73b0\u5728\u5df2\u7ecf\u662f\u72ee\u5b50\u5927\u5f00\u53e3\u5411\u5bf9\u65b9\u8868\u793a\uff1a\u8d54\u507f75\u4ebf\u4e8b\u60c5\u79c1\u4e86\u3002\u5e76\u4e14\u9a6c\u54c8\u8fea\u8fd8\u8ba4\u4e3a\u8fd9\u7b14\u94b1\u662f\u5bf9\u65b9\u5408\u60c5\u5408\u7406\u7684\u652f\u51fa\uff0c\u867d\u7136\u4e8b\u60c5\u73b0\u5728\u770b\u4e0a\u53bb\u5927\u5c40\u5df2\u5b9a\uff0c\u4f46\u5230\u5bf9\u65b9\u771f\u6b63\u7684\u8d54\u4ed8\u8fd8\u6709\u4e00\u6bb5\u65f6\u95f4\uff0c\u6240\u4ee5\u9a6c\u6765\u897f\u4e9a\u751a\u81f3\u79c1\u4e0b\u627e\u5230\u5bf9\u65b9\uff0c\u5e0c\u671b\u80fd\u591f\u524d\u671f\u5148\u8d54\u70b9\u94b1\u7ed9\u4ed6\u7528\u4e00\u4e0b\uff0c\u7b80\u76f4\u662f\u95f9\u51fa\u4e86\u56fd\u9645\u7b11\u8bdd\u3002

 不管是一连实施和中方的合同仍是赔付上百亿的违约金,关于马来西亚来说都是很有难度,马哈迪仅仅执政这一年的时候就将邦内弄的一塌糊涂,乃至将邦内为数不众的老本也速吃完了,前一阵总理还舔着脸跑到日本寻求经济援助,为此糟蹋正在两邦记者眼前对安倍说了一大堆奉承的话。然而这些都只是权宜之计,马来西亚务必念措施“挣点钱”,看来为了中方此次拼了,主动向美巨头企业举事。

 0;){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])&&f.length0){l=!0;break}o=a,a=a[u]}return l?e.events.trigger(warn.config,setConfig cannot be set on +i):o[u]=s,e};var r=function(){var e,n,i,s,o,u=arguments[0]{},a=1,f=arguments.length,l=!1;for(boolean==typeof u&&(l=u,u=arguments[1]{},a=2),object==typeof ut.isFunction(u)(u={});a0},n.getGuid=function(){return r++},n.parseCallback=function(e){returnfunction==t.type(e)?e:!0===e?function(){location.reload()}:string==t.type(e)&&0===e.indexOf(http)?function(){location.href=e}:function(){}},n.setCookie=function(e,t,n){var r=new Date;n=void 0!==n?n:2,r.setTime(r.getTime()+864e5*n),document.cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+;expires=+r.toGMTString()+;path=/},n.getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^;]*)(;$)),r=document.cookie.match(n);return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n.throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e.apply(s,o)};return function(){u=+(new Date),s=this,o=arguments,i=u-(r?a:f)-t,clearTimeout(l),r?n?l=setTimeout(c,t):i>

 \u4e0d\u7ba1\u662f\u7ee7\u7eed\u6267\u884c\u548c\u4e2d\u65b9\u7684\u5408\u540c\u8fd8\u662f\u8d54\u4ed8\u4e0a\u767e\u4ebf\u7684\u8fdd\u7ea6\u91d1\uff0c\u5bf9\u4e8e\u9a6c\u6765\u897f\u4e9a\u6765\u8bf4\u90fd\u662f\u5f88\u6709\u96be\u5ea6\uff0c\u9a6c\u54c8\u8fea\u4ec5\u4ec5\u6267\u653f\u8fd9\u4e00\u5e74\u7684\u65f6\u95f4\u5c31\u5c06\u56fd\u5185\u5f04\u7684\u4e4c\u70df\u7634\u6c14\uff0c\u751a\u81f3\u5c06\u56fd\u5185\u4e3a\u6570\u4e0d\u591a\u7684\u8001\u672c\u4e5f\u5feb\u5403\u5b8c\u4e86\uff0c\u524d\u4e00\u9635\u603b\u7406\u8fd8\u8214\u7740\u8138\u8dd1\u5230\u65e5\u672c\u5bfb\u6c42\u7ecf\u6d4e\u63f4\u52a9\uff0c\u4e3a\u6b64\u4e0d\u60dc\u5728\u4e24\u56fd\u8bb0\u8005\u9762\u524d\u5bf9\u5b89\u500d\u8bf4\u4e86\u4e00\u5927\u5806\u5949\u627f\u7684\u8bdd\u3002\u7136\u800c\u8fd9\u4e9b\u90fd\u53ea\u662f\u6743\u5b9c\u4e4b\u8ba1\uff0c\u9a6c\u6765\u897f\u4e9a\u5fc5\u987b\u60f3\u529e\u6cd5\u201c\u6323\u70b9\u94b1\u201d\uff0c\u770b\u6765\u4e3a\u4e86\u4e2d\u65b9\u8fd9\u6b21\u62fc\u4e86\uff0c\u4e3b\u52a8\u5411\u7f8e\u5de8\u5934\u4f01\u4e1a\u53d1\u96be\u3002

 -1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)-1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length>

 0},n.getGuid=function(){return r++},n.parseCallback=function(e){returnfunction==t.type(e)?e:!0===e?function(){location.reload()}:string==t.type(e)&&0===e.indexOf(http)?function(){location.href=e}:function(){}},n.setCookie=function(e,t,n){var r=new Date;n=void 0!==n?n:2,r.setTime(r.getTime()+864e5*n),document.cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+;expires=+r.toGMTString()+;path=/},n.getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^;]*)(;$)),r=document.cookie.match(n);return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n.throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e.apply(s,o)};return function(){u=+(new Date),s=this,o=arguments,i=u-(r?a:f)-t,clearTimeout(l),r?n?l=setTimeout(c,t):i=0?c():n&&(l=setTimeout(c,-i)),a=u}},n.debounce=function(e,t,r){return n.throttle(e,t,r,!0)},n.bind=function(e,n){if(e.bind&&e.bind===Function.prototype.bind)return e.bind(n);if(!t.isFunction(e))throw new TypeError;var r=[].slice.call(arguments,2),i=function(){var t=[].slice.apply(arguments);if(this instanceof i){var s=function(){};s.prototype=e.prototype;var o=new s;s.prototype=null;var u=e.apply(o,r.concat(t));return Object(u)===u?u:o}return e.apply(n,r.concat(t))};return i},n.initInputId=function(e){t(e).find(.quc-input:not([id])).each(function(e,r){var i=t(r),s=i.parent();if(s=LABEL==s[0].tagName?s:s.siblings(label),s.length){var o=quc_+i.attr(name)+_+n.getGuid();i.attr(id,o),s.attr(for,o)}})},n.selectText=function(e,n,r){var i=t(e),s=i.val().length;for(n=parseInt(n)0,r=parseInt(r)s;n).attr(src,o).hide();t(n.body).append(u),window[s]=function(){clearTimeout(a),delete r.object;var e=u[0].contentWindow,n=e.document,s=r.store=n.createElement(input);setTimeout(function(){s.addBehavior(#default#userData),n.body.appendChild(s),s.load(r.storeName),t.each(i.data,function(e,t){s.setAttribute(e,t)}),s.save(r.storeName)},30)};var a=setTimeout(function(){u.remove()},2e4)})}},set:function(e,t){this.object?this.object.set(e,t):(this.store.load(this.storeName),this.store.setAttribute(e,t),this.store.save(this.storeName))},get:function(e,t){if(this.object)return this.object.get(e,t);this.store.load(this.storeName);var n=this.store.getAttribute(e);return null!==n?n:t},remove:function(e){this.object?this.object.remove(e):this.store.removeAttribute(e)}},a={init:function(){this.data=this.data{}},set:function(e,t){this.data[e]=t},get:function(e,t){var n=this.data[e];return void 0!==n?n:t},remove:function(e){delete this.data[e]}},f=navigator.userAgent.toLowerCase(),l=f.match(/msie ([\d.]+)/),c=l&&l[1],h=6==c7==c;e.utils.storage=function(e){var t;switch(e){default:caselocal:try{t=window.localStorage?r:h?u:a}catch(e){t=a}break;casesession:try{t=window.sessionStorage?i:a}catch(e){t=a}break;casecookie:t=o()?s:a;break;casepage:t=a}return t.init&&t.init(),t},h&&u.init()}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n=速即登录,r=e.ERROR={REALNAME_EMPTY:{errno:204,errmsg:请输入您的实正在姓名},REALNAME_INVALID:{errno:227,errmsg:请确认您输入的实正在姓名是否有误},ACCOUNT_EMPTY:{errno:1030,errmsg:请输入360帐号},ACCOUNT_INVALID:{errno:1035,errmsg:请确认您的帐号输入是否有误},ACCOUNT_DUPLICATE:{errno:1037,errmsg:该帐号仍然注册,+n},USERNAME_DUPLICATE:{errno:213,errmsg:用户名仍然被运用,+n},USERNAME_EMPTY:{errno:215,errmsg:请输入用户名},USERNAME_INAPPROPRIATE:{errno:225,ermsg:用户名蕴涵不适合实质},USERNAME_INVALID:{errno:199,errmsg:用户名应为2-14个字符,增援中英文、数字或_},USERNAME_NUMBER:{errno:200,errmsg:用户名不行全为数字},NICKNAME_EMPTY:{errno:205,errmsg:请输入昵称},NICKNAME_DUPLICATE:{errno:260,errmsg:昵称仍然被运用},NICKNAME_INAPPROPRIATE:{errno:226,errmsg:昵称蕴涵不适合实质},NICKNAME_NUMBER:{errno:262,errmsg:昵称不行扫数是数字},NICKNAME_INVALID:{errno:15e3,errmsg:昵称应为2-14个字符,增援中英文、数字、_或.},EMAIL_EMPTY:{errno:203,errmsg:请输入邮箱},EMAIL_INVALID:{errno:1532,errmsg:邮箱格局有误},EMAIL_NOT_ACTIVATED:{errno:2e4},MOBILE_EMPTY:{errno:1107,errmsg:请输入手机号},MOBILE_INVALID:{errno:1100,errmsg:手机号格局有误},MOBILE_DUPLICATE:{errno:1106,errmsg:该手机号仍然注册,+n},CAPTCHA_INVALID:{errno:78e3,errmsg:验证码纰谬请从头输入},CAPTCHA_INVALID_OLD:{errno:1670,errmsg:验证码纰谬请从头输入},CAPTCHA_EMPTY:{errno:78002,errmsg:请输入验证码},CAPTCHA_APPID_INVALID:{errno:1300,errmsg:验证码格局有误},SMS_TOKEN_EMPTY:{errno:1350,errmsg:请输入校验码},SMS_TOKEN_INCORRECT:{errno:1351,errmsg:校验码输入有误},PASSWORD_EMPTY:{errno:211,errmsg:请输入暗号},PASSWORD_INVALID:{errno:1065,errmsg:暗号长度应为6-20个字符},PASSWORD_LEVEL_LOW:{errno:54999,errmsg:暗号安闲级别过低},PASSWORD_WEAK:{errno:54999,errmsg:暗号弱,有危急,请从头输入},PASSWORD_ORDERED:{errno:54999,errmsg:暗号不行为毗连字符},PASSWORD_CHAR_REPEAT:{errno:54999,errmsg:暗号不行全为相通字符},PASSWORD_WRONG:{errno:220,errmsg:登录暗号纰谬,请从头输入},PASSWORD_NOT_MATCH:{errno:1091,errmsg:两次暗号输入纷歧律},PASSWORD_FULL_SHARP:{errno:54e3,errmsg:暗号不行蕴涵中文字符,请从头设立},IDENTIFY_EXPIRE:{errno:153e3},NOT_SIGNED_IN:{errno:1501,errmsg:用户未登岸},UNKNOWN_ERROR:{errno:999999,errmsg:未知纰谬},SUCCESS:{errno:0,errmsg:操作告捷},TIME_OUT:{errno:1,errmsg:汇集超时}},i=e.utils=e.utils{},s={1105:该手机号未注册360帐号,1402:手机号当天发送短信次数超限,201:该邮箱仍然注册,+n,3e4:该手机号仍然注册,请直接用手机号登录,30007:该手机号仍然注册,请直接用手机号登录,65002:该帐号未开启短信登录功用,速即开启,65001:该帐号只可通过短信登录,紧闭此功用,221:帐号被封禁,点此接洽客服,78001:提交过于频。

 -1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length>

 ).hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return window[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 要求超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:汇集纰谬}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录形态}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)-1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)>

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
相关内容
推荐内容